خانه » متوسطه اول

متوسطه اول

عوامل اجرایی دبیرستان باغ مینو

سال ۹۵-۹۴

ردیف نام ونام خانوادگی سمت مدرک شماره تلفن
۱    اشرف حاتمی مدیر لیسانس ۰۹۱۶۶۶۰۱۳۶۸
۲    کریم دوستی دبیرعربی لیسانس ۰۹۱۶۳۶۷۵۷۴۹
۳   راضیه ابراهیمی دبیر پیام های آسمان فوق لیسانس ۰۹۳۶۸۲۴۱۶۳۰
۴  زینب آهنگرزاده معاون فوق لیسانس ۰۹۱۶۹۵۹۸۹۷۵
۵    سکینه رفیعی دبیرزبان لیسانس ۰۹۱۶۹۸۴۹۹۴۱
۶ معصومه خسروی دبیر علوم تجربی فوق دیپلم ۰۹۱۶۳۶۳۹۷۷۱
۷    اعظم طولابی دبیرفرهنگ وهنر لیسانس ۰۹۱۶۵۵۷۷۳۶۲
۸   فهیمه امیری دبیرتربیت بدنی لیسانس ۰۹۳۸۸۵۳۴۵۲۳
۹ الهام یارمحمدی دبیر تفکر لیسانس ۰۹۱۶۹۵۸۲۳۴۳
۱۰   سیدیحیی همت زاده دبیرریاضی لیسانس ۰۹۱۶۷۰۵۳۵۵۰
۱۱ دولت مرادتیموری دبیرعلوم اجتماعی لیسانس ۰۹۱۳۲۹۶۶۳۱۸
۱۲   امین گراوند دبیرریاضی لیسانس ۰۹۱۶۹۶۱۳۵۱۱
۱۳    مهنوش حاتمی دبیراملاءوانشاء لیسانس ۰۹۳۶۸۱۱۶۱۳۳
۱۴   آذرحیدریان دبیر کاروفناوری فوق لیسانس ۰۹۱۶۳۶۳۹۷۰۹
۱۵  فریبا آقایی دبیرعلوم لیسانس ۰۹۱۶۳۶۳۹۶۱۸
۱۶    زهراسعادت دبیرفرهنگ وهنر لیسانس ۰۹۳۸۰۶۸۳۱۹۵

سال تحصیلی۹۶.۹۵

ردیف نام ونام خانوادگی سمت مدرک شماره تلفن
۱    اشرف حاتمی مدیر لیسانس ۰۹۱۶۶۶۰۱۳۶۸
۲    کریم دوستی دبیرعربی لیسانس ۰۹۱۶۳۶۷۵۷۴۹
۳   راضیه ابراهیمی دبیر پیام های آسمان فوق لیسانس ۰۹۳۶۸۲۴۱۶۳۰
۴  زینب آهنگرزاده معاون فوق لیسانس ۰۹۱۶۹۵۹۸۹۷۵
۵    سکینه رفیعی دبیرزبان لیسانس ۰۹۱۶۹۸۴۹۹۴۱
۶ محمود کدخدایی دبیر علوم تجربی لیسانس ۰۹۱۶۳۶۳۹۹۸۲
۷    اعظم طولابی دبیرفرهنگ وهنر لیسانس ۰۹۱۶۵۵۷۷۳۶۲
۸   فهیمه امیری دبیرتربیت بدنی لیسانس ۰۹۳۸۸۵۳۴۵۲۳
۹ الهام یارمحمدی دبیر تفکر لیسانس ۰۹۱۶۹۵۸۲۳۴۳
۱۰   سیدیحیی همت زاده دبیرریاضی لیسانس ۰۹۱۶۷۰۵۳۵۵۰
۱۱ دولت مرادتیموری دبیرعلوم اجتماعی لیسانس ۰۹۱۳۲۹۶۶۳۱۸
۱۲  فریبا مرادی دبیرادبیات فوق لیسانس ۰۹۱۶۸۶۱۹۰۳۶
۱۳    مهنوش حاتمی دبیراملاءوانشاء لیسانس ۰۹۳۶۸۱۱۶۱۳۳
۱۴   زهره امرایی دبیر مطالعات فوق لیسانس ۰۹۱۶۶۶۱۵۱۷۸
۱۵  فریبا اسدی دبیرعربی فوق لیسانس ۰۹۱۶۷۱۶۲۶۹۳
۱۶    زهراسعادت دبیرفرهنگ وهنر لیسانس ۰۹۳۸۰۶۸۳۱۹۵