خانه » آخرین مطالب » رسول مهربانی

رسول مهربانی

نمونه هایی ازرفتار پیامبر اکرم (ص) بامخالفان
صبر، مدارا،وگذشت…
۱.درنخستین مرحله از دعوت توحید، درسیاست پیامبرخدا(ص) همه جانشان ازمداراست گویی چندی می بایست برای دعوت آشکارزمینه سازی می شودهرچندبه رغم نرمش و مدارای آن حضرت زورگویان قریش دراین مرحله هم رفتاری خشونت امیزداشتند وبی پناهان را شکنجه وازارمی دادند .
تاریخ اسلام ص ۷۴
۲.درمهمانی اقوام وخویشان ابولهب جلسه رابرهم زد ودرسخن ازپیامبرپیشی گرفت وچنین گفت : گویی یاران شما راجادویی کرده اندپیامبر (ص) جز سکوت واکنشی نشان ندادندوان جمع بی آنکه سخنی از پیامبر بشنوند پراکنده شدند.
۳. درمقابل جوسازی های دشمن درمشوش کردن چهره ی پیامبر وجادوگروساحر خواندن حضرت ،پیامبر باآوای دلنشین قران وبا معجزه قران باعث شده بود که آن دشمنان قران وپیامبر شبانه گوشه ای پنهان شوندتادزدانه تلاوت پیامبر راگوش سپارند.آنان به مسجدالحرام می رفتندوگوشه ای پنهان می شوندتاتلاوت قران پیامبر رادرنماز گوش سپارند.
عکس العمل دیگر پیامبردرمقابل این اهانت ها این بودکه برای قوم خویش درخواست رحمت ومغفرت می کرد .
۴.ابوجهل که با پیامبرهمیشه دشمنی داشت،روزی نقشه ای برای نابودی ان حضرت کشید شب هنگام سنگ آسیابی رابرسرگرفت وبربام اتاق رسول خدا آمد تاوقتی پیامبر برای اقامه نماز شب برمی خیزد آن سنگ رابرسرش بزند. به فرمان خدا وبه وسیله جبرئیل سنگ سوراخ شد ودرگردن ابوجهل افتادوهرچه تلاش کردنتوانست سنگ رابیرون بیاورد وچون نزدیک بودهلاک شودفریادبرآوردکه یا محمد نجاتم بده. آن حضرت به بام آمد واورادید تبسمی کردو فرمود: ای ابوجهل آیا نمی دانستی اگرمن خفته بودم ،خدای من بیداراست؟ ابوجهل گفت ای محمدتوبه کردم حال مرا ازاین ورطه نجات بده . پیامبرباخلق عظیم وکریمی که داشت عمامه راازسرخودبرداشت وبه درگاه خداوندعرض کرد خدایابه من اجازه بده تااین سنگ رااز
گردن این دشمن بیرون کنم .خداوندمتعال اجازه نجات آن دشمن رابه درخواست پیامبرداد.
۵.درجنگ ها ودرقوانین دفاعی باروح خردمندی ومروت انسانی .وباپرهیز از آغازگری درجنگ طبق آنچه درآیات قران آمده است می فرمود: الف: درراه خدا باآنان که به جنگ ودشمنی باشما برخیزند جهادکنید ولی ستمکارنباشید که خدا ستمکاران رادوست ندارد(بقره ایه ۱۹۰) ب) اگر دست ازستم وشرک بردارند از آنان درگذرید که خداوند آمرزنده و مهربان است (بقره ۱۹۲)
۶..پیامبردرراه تبلیغ ورسالت دین مقدس اسلام به هدایت بشربراساس علم وتقوا پای بنده بوده است واین طورنبوده که تنها ازراه پیکاروستیزبه نشردین بپردازد. امیرالمونین دراین زمینه فرموده است : صاحبان ملل و نحل به حضوررسول اکرم (ص) شرفیاب می شدندوهرکدام داعیه ای داشتند.رسول خدا داعیه آنها را می شنید انگاه به تحکیم مبانی اسلام می پرداخت . امام صادق ع فرمود رسول خدا باجدال احسن طبق دعوت خداوندسبحان عمل می کردوسیره آموزه وآن حضرت حفظ جدال احسن وترک جدال غیر احسن بود وپیروانش رانیز از جدال غیراحسن بازمی داشت.
۷. در سفربه طائف برای تبلیغ دین اسلام باپاسخ منفی سرد واهانت آمیز سران طائف روبه رو می شود وبه وسیله بردگان و بی فرهنگ ها موردآزار واذیت قرار می گیرد به نحوی که پیامبر ازان روزبه عنوان بدترین روز یاد می کند (فیلم سینمایی محمدرسول الله ) کارگردان مصطفی عقاد.
درمقابل رنج و آزار واذیت اهالی طائف صبرپیشه می کند وبه خدا پناه می برد وبا او راز ونیاز می کند…… تاریخ اسلام ص ۱۲۲
۸.درسال های دهم ویازدهم بعثت خشک سالی وقحطی درمکه اتفاق افتاد ومردم مکه با وضعیت بسیاری بدی روبه رو شد . ابوسفیان درسال یازدهم بعثت به پیامبرخدا پناه اورد که ای محمد درایین تو برپیوندخویشاوندی تاکیدشده است اینک قبیله ی تو راگرسنگی به گرداب مرگ کشانده است که ازتو انتظارداریم که انان را دعاکنی . پیامبر رحمت (ص) به رغم ازارهایی که ازقریش دیده دست به دعا برداشت، بادعای ان حضرت ابرهای رحمت حق برسرزمین مکه سایه افکندسیلی جریان یافت که نگرانی دیگری رازمینه ساز کرد ودعای دیگری …
۹. .برخوردانسانی پیامبر (ص) بااسیران جنگی وزندانی درراه ورسم آن حضرت موردتشویق بوده است .
درجنگ بدر بااسیران مدارامی کند وجانب مروت رارعایت می کند.وکشتگان ان پیکار رانیز دربیابان واننهادند و به رغم خاطره های تلخی که ان حضرت ویارانش ازبعثت ستیزان قریش داشتند هیچ کار انتقام جویانه ای با کشته ها ازسوی سپاه اسلام ثبت نشده است . همچنین رسول خدا (ص) فدیه ی شماری از اسیران قریش راکه ازسواد خواندن ونوشتن بهره مندبودند وتوان مالی نداشتند اموختن سوادخواندن ونوشتن به شماری از مسلمانان قرارداد. همان منبع ص ۳۰۱
۱۰.از این همه مهم تر رفتار مهربانانه وانعطاف پیامبر (ص) بامردم درهنگام اقتدارسیاسی است که نمونه ای ان درروز فتح مکه متجلی است پس از سالیان جهاد ومشقت مکه رافتح کرد وانان را به زانو دراورد ایشان می توانست انتقام ازارها واهانت ها و قتل وغارت ها رابگیرد اما پیامبر فرمان عفو عمومی صادرنمود وازتقصیر همگان گذشت جز چندنفر که پیش ازحد معاند وپلید بودند.
واین چنین نتیجه گرفته می شود که محمد (ص)رسول مهربانی ورحمتی برای تمام جهانیان بوده و هست وبه راستی که قران چه نیکوایشان راالگویی حسنه انتخاب کرده است چراکه پیامبر به مردمانی که هوا خواه بدترین نوع کفربودندوقتل وخونریزی طبیعت ثانوی آنان شده بود،اخلاص، حقیقت ، خویشتن داری ، احسان وعشق به همنوع را آموخت.
محمد (ص) واسلامی که اورد راپیشنهاد کرداماهرگز ان راتحمیل نکرد ودرصورتی که کسی ان را می پذیرفت ازحقوق یکسان بادیگرمسلمانان برخورداربود و دولت های مغلوب رااز شرایطی که هرفاتحی از اغاز جهان تا زمان محمد (ص) همواره برشکست خوردشان تحمیل کرده بودرهانید.

نوشته کریم دوستی

درباره کریم دوستی مدیر مجتمع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*